Otisak

Otisak

Izdavač:

OXYHELP INDUSTRY SRL

 • Generalni direktor: Valentin Ovidiu Ancuta
 • Adresa: Sos. Panduri no. 15, Bl. P18, SC. 1, Et. 2, Ap. 7 Sector 5, 050652, Bucuresti, Romania
 • Tel: +40724592381
 • E-Mail: office@oxyhelp.com
 • Okružni sud i broj: Privredna komora REG No. J40/23073/1994
 • VAT-ID-No. RO6598397
 • © OXYHELP INDUSTRY SRL. Sva prava zadržana

Politika privatnosti

Veoma nam je drago što ste pokazali interesovanje za naše preduzeće. Zaštita podataka je od posebnog visokog prioriteta za menadžment OXYHELP INDUSTRY SRL. Korišćenje internet stranica OXYHELP INDUSTRY SRL je moguće bez navođenja podataka o ličnosti; međutim, ako subjekt podataka želi da koristi posebne usluge preduzeća preko naše veb stranice, obrada podataka o ličnosti može postati neophodna. Ako je obrada podataka o ličnosti neophodna a ne postoji zakonski osnov za takvu obradu, obično dobijamo saglasnost od subjekta podataka.

Obrada podataka o ličnosti, kao što su ime, adresa, imejl adresa ili telefonski broj subjekta podataka, uvek je u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sa propisima o zaštiti podataka specifičnim za državu koji se primenjuju na OXYHELP INDUSTRY SRL. Pomoću ove izjave o zaštiti podataka, naše preduzeće želi da obavesti širu javnost o prirodi, obimu i svrsi podataka o ličnosti koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Štaviše, subjekti podataka su informisani, putem ove izjave o zaštiti podataka, o pravima na koja imaju.

Kao kontrolor, OXYHELP INDUSTRY SRL je sproveo brojne tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio najpotpuniju zaštitu podataka o ličnosti koji se obrađuju putem ove veb stranice. Međutim, prenos podataka zasnovan na Internetu može u principu imati bezbednosne praznine, tako da apsolutna zaštita možda neće biti zagarantovana. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je slobodan da nam prenese podataka o ličnosti na alternativne načine, npr. telefonom.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka OXYHELP INDUSTRY SRL se zasniva na terminima koje je evropski zakonodavac koristio za usvajanje Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka treba da bude čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima. Da bismo to osigurali, prvo bismo želeli da objasnimo korišćenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sledeće termine:

 • a) Podaci o ličnosti

  Podaci o ličnosti označavaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati („subjekt podataka“). Fizičko lice koje se može identifikovati je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.

 • b) Subjekt podataka

  Subjekt podataka je bilo koje identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje se može identifikovati, čije podatke o ličnosti obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

 • c) Obrada

  Obrada je bilo koja operacija ili skup operacija koje se obavljaju na podacima o ličnosti ili skupovima podataka o ličnosti, bilo da se vrši automatizovanim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, konsultacija, upotreba, otkrivanje putem prenosa, širenja ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 • d) Ograničenje obrade

  Ograničenje obrade je obeležavanje sačuvanih podataka o ličnosti sa ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e) Profilisanje

  Profilisanje znači bilo koji oblik automatizovane obrade podataka o ličnosti koji se sastoji od upotrebe podataka o ličnosti za procenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se tiču učinka tog fizičkog lica na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih preferencija, interesovanja, pouzdanosti, ponašanja, lokacija ili kretanja.

 • f) Pseudonimizacija

  Pseudonimizacija je obrada podataka o ličnosti na način da se podaci o ličnosti više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i da su podložne tehničkim i organizacionim merama kako bi se obezbedilo da se podaci o ličnosti ne pripisuju dentifikovanom fizičkom licu ili fizičkom licu koje se može identifikovati.

 • g) Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu

  Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugima utvrđuje svrhe i sredstva obrade podataka o ličnosti; kada su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članice, kontrolor ili posebni kriterijumi za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Unije ili države članice.

 • h) Obrađivač

  Obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje podatke o ličnosti u ime kontrolora.

 • i) Primalac

  Primalac je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ kome se podaci o ličnosti obelodanjuju, bilo da se radi o trećem licu ili ne. Međutim, javni organi koji mogu primiti podatke o ličnosti u okviru određene istrage u skladu sa pravom Unije ili države članice se ne smatraju primaocima; obrada tih podataka od strane tih javnih organa je u skladu sa važećim pravilima zaštite podataka u skladu sa svrhom obrade.

 • j) Treće lice

  Treće lice je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili organ koje nije subjekt podataka, kontrolor, obrađivač i lica koja su, pod direktnim ovlašćenjem kontrolora ili obrađivača, ovlašćena da obrađuju podatke o ličnosti.

 • k) Saglasnost

  Saglasnost subjekta podataka je bilo koja slobodno data, konkretna, informisana i nedvosmislena naznaka želja subjekta podataka kojim on ili ona, izjavom ili jasnom afirmativnom radnjom, označavaju saglasnost za obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega ili nju.

2. Naziv i adresa kontrolora

Kontrolor za potrebe Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primenjuju u državama članicama Evropske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

OXYHELP INDUSTRY SRL

Sos. Panduri nr. 15, Bl. P18, SC. 1, Et. 2, Ap. 7, Sector 5,

050652, Bucuresti,

ROMANIA

Phone:+40724592381

Email: office@oxyhelp.com

Website: www.oxyhelp.com

3. Kolačići

Internet stranice OXYHELP INDUSTRY SRL koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju u računarskom sistemu preko internet pretraživača

Mnoge internet stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova preko kojih internet stranice i serveri mogu biti dodeljeni određenom internet pretraživaču u kojem je kolačić sačuvan. Ovo omogućava posećenim internet sajtovima i serverima da razlikuju pojedinačni pretraživač subjekta podataka od drugih internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Određeni internet pretraživač se može prepoznati i identifikovati pomoću jedinstvenog ID kolačića.

Korišćenjem kolačića, OXYHELP INDUSTRY SRL može korisnicima ove veb stranice da pruži usluge jednostavnije za korišćenje koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj veb stranici mogu se optimizovati imajući na umu korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što je ranije pomenuto, da prepoznamo korisnike naše veb stranice. Svrha ovog prepoznavanja je da se olakša korisnicima korišćenje naše veb stranice. Korisnik veb stranice koja koristi kolačiće, npr. ne mora da unosi pristupne podatke svaki put kada se pristupi veb stranici, jer to preuzima veb lokacija i kolačić se na taj način čuva u računarskom sistemu korisnika. Drugi primer je kolačić korpe za kupovinu u onlajn prodavnici. Internet prodavnica pamti artikle koje je kupac stavio u virtuelnu korpu putem kolačića.

Subjekt podataka može, u bilo kom trenutku, da spreči postavljanje kolačića preko naše veb stranice pomoću odgovarajuće postavke korišćenog internet pretraživača i na taj način može trajno odbiti postavljanje kolačića. Štaviše, već postavljeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku putem internet pretraživača ili drugih softverskih programa. Ovo je moguće u svim popularnim internet pretraživačima. Ako subjekt podataka deaktivira podešavanje kolačića u korišćenom internet pretraživaču, možda neće sve funkcije naše veb stranice biti u potpunosti upotrebljive.

4. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Veb stranica OXYHELP INDUSTRY SRL prikuplja niz opštih podataka i informacija kada subjekt podataka ili automatizovani sistem pozove veb lokaciju. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u datotekama evidencije servera. Mogu se prikupiti (1) tipovi i verzije pretraživača koji se koriste, (2) operativni sistem koji koristi sistem za pristup, (3) veb stranica sa koje pristupni sistem dolazi do naše veb stranice (tzv. refereri), (4) pod-veb stranice, (5) datum i vreme pristupa internet stranici, (6) adresa internet protokola (IP adresa), (7) pružalac internet usluga sistema za pristup, i (8) bilo koji drugi spodaci o ličnosti i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sisteme informacionih tehnologija.

Kada koristi ove opšte podatke i informacije, OXYHELP INDUSTRY SRL ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umesto toga, ove informacije su potrebne da (1) ispravno isporučimo sadržaj naše veb stranice, (2) optimizujemo sadržaj naše veb stranice kao i njene reklame, (3) obezbedimo dugoročnu održivost naših sistema informacionih tehnologija i tehnologije veb stranice, i (4) obezbedimo organima za sprovođenje zakona informacije neophodne za krivično gonjenje u slučaju sajber-napada. Stoga, OXYHELP INDUSTRY SRL analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, sa ciljem povećanja zaštite podataka i bezbednosti podataka našeg preduzeća, i obezbeđivanja optimalnog nivoa zaštite podataka o ličnosti koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka evidencije servera se čuvaju odvojeno od svih podataka o ličnosti koje daje subjekt podataka.

5. Registracija na našoj veb stranici

Subjekat podataka ima mogućnost da se registruje na veb stranici kontrolora sa naznakom podataka o ličnosti. Koji se podaci o ličnosti prenose kontroloru određuje odgovarajuća ulazna maska koja se koristi za registraciju. Podaci o ličnosti koje je uneo subjekt podataka prikupljaju se i čuvaju isključivo za internu upotrebu od strane kontrolora i za njegove svrhe. Kontrolor može da zahteva prenos jednom ili više obrađivača (npr. usluga paketa) koji takođe koristi podatke o ličnosti za internu svrhu koja se može pripisati kontroloru.

Registracijom na veb stranici kontrolora, IP adresa—koju je dodelio pružalac internet usluga (ISP) i koju koristi subjekt podataka—datum i vreme registracije takođe se čuvaju. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini da je to jedini način da se spreči zloupotreba naših usluga, a po potrebi i da se omogući istraga počinjenih prekršaja. Utoliko je skladištenje ovih podataka neophodno da bi se obezbedio kontrolor. Ovi podaci se ne prosleđuju trećim licima osim ako postoji zakonska obaveza da se podaci prosleđuju, ili ako prenos služi cilju krivičnog gonjenja.

Registracija subjekta podataka, sa dobrovoljnim navođenjem podataka o ličnosti, ima za cilj da omogući kontroloru da subjektu podataka ponudi sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registrovanim korisnicima zbog prirode predmetne stvari. Registrovana lica mogu u bilo kom trenutku da promene podatke o ličnosti navedene prilikom registracije ili da ih potpuno izbrišu iz baze podataka kontrolora.

Kontrolor podataka u svakom trenutku na zahtev svakom subjektu podataka pruža informacije o tome koji se podaci o ličnosti čuvaju o subjektu podataka. Pored toga, kontrolor podataka ispravlja ili briše podatke o ličnosti na zahtev ili naznaku subjekta podataka, ukoliko ne postoje zakonske obaveze čuvanja. Svi zaposleni kontrolora su dostupni subjektu podataka u ovom pogledu kao kontakt osobe.

6. Pretplata na naše biltene

Na veb stranici OXYHELP INDUSTRY SRL, korisnicima je data mogućnost da se pretplate na bilten našeg preduzeća. Ulazna maska koja se koristi za ovu svrhu određuje koji se podaci o ličnosti prenose, kao i kada se bilten naruči od kontrolora.

OXYHELP INDUSTRY SRL redovno obaveštava svoje kupce i poslovne partnere putem biltena o ponudama preduzeća. Bilten preduzeća može da primi subjekt podataka samo (1) ako subjekt podataka ima važeću imejl adresu i (2) ako se subjekt podataka registruje za slanje biltena. Imejl potvrde biće poslat na imejl adresu koju je subjekt podataka registrovao po prvi put za slanje biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostruke prijave. Ovaj imejl potvrde se koristi da dokaže da li je vlasnik imejl adrese kao subjekt podataka ovlašćen da prima bilten.
During the registration for the newsletter, we also store the IP address of the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject at the time of the registration, as well as the date and time of the registration. The collection of this data is necessary in order to understand the (possible) misuse of the e-mail address of a data subject at a later date, and it therefore serves the aim of the legal protection of the controller.

Tokom registracije za bilten, takođe čuvamo IP adresu računarskog sistema koju je dodelio pružalac internet usluga (ISP) i koristio je subjekt podataka u trenutku registracije, kao i datum i vreme registracije. Prikupljanje ovih podataka je neophodno kako bi se kasnije razumela (moguća) zloupotreba imejl adrese subjekta podataka, te stoga služi cilju pravne zaštite kontrolora.

Podaci o ličnosti prikupljeni kao deo registracije za bilten će se koristiti samo za slanje našeg biltena. Pored toga, pretplatnici na bilten mogu biti obavešteni imejlom, sve dok je to neophodno za rad usluge biltena ili predmetnu registraciju, jer bi to mogao biti slučaj u slučaju izmena u ponudi biltena, ili u slučaju promene tehničkih okolnosti. Neće biti prenosa podataka o ličnosti prikupljenih putem biltena trećim licima. Subjekt podataka može da prekine pretplatu na naš bilten u bilo kom trenutku. Saglasnost za čuvanje podataka, koju je subjekt podataka dao za slanje biltena, može se opozvati u bilo kom trenutku. U svrhu opoziva saglasnosti, odgovarajući link se nalazi u svakom biltenu. Takođe je moguće odjaviti se sa biltena u bilo kom trenutku direktno na veb stranici kontrolora ili to saopštiti kontroloru na drugi način.

7. Bilten-praćenje

Bilten OXYHELP INDUSTRY SRL sadrži takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takve e-poruke, koje se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza datoteke evidencije. Ovo omogućava statističku analizu izvršenja ili neizvršenja onlajn marketinških kampanja. Na osnovu ugrađenog piksela za praćenje, OXYHELP INDUSTRY SRL može da vidi da li je i kada je e subjekt podataka otvorio imejl i koje veze u imejlu su pozvali subjekti podataka.

Takve podatke o ličnosti prikupljene u pikselima za praćenje sadržanim u biltenima, kontrolor čuva i analizira kako bi optimizovao isporuku biltena, kao i da bi sadržaj budućih biltena još bolje prilagodio interesima subjekta podataka. Ovi podaci o ličnosti neće biti prosleđeni trećim licima. Subjekti podataka imaju pravo u bilo kom trenutku da opozovu dotičnu posebnu izjavu o saglasnosti izdatu putem postupka dvostrukog prihvatanja. Nakon opoziva, kontrolor će izbrisati ove podatke o ličnosti. OXYHELP INDUSTRY SRL automatski smatra odustajanje od prijema biltena kao opoziv.

8. Mogućnost kontakta preko veb stranice

Veb stranica OXYHELP INDUSTRY SRL sadrži informacije koje omogućavaju brz elektronski kontakt sa našim preduzećem, kao i direktnu komunikaciju sa nama, što uključuje i opštu adresu takozvane elektronske pošte (imejl adresa). Ako subjekt podataka kontaktira kontrolora putem imejla ili putem obrasca za kontakt, podaci o ličnosti koje je subjekt podataka preneo se automatski čuvaju. Takvi podaci o ličnosti koje subjekt podataka na dobrovoljnoj osnovi prenosi kontroloru podataka čuvaju se u svrhu obrade ili kontakta sa subjektom podataka. Nema prenosa ovih podataka o ličnosti trećim licima.

9. Funkcija komentara u blogu na veb stranici

OXYHELP INDUSTRY SRL nudi korisnicima mogućnost da ostave pojedinačne komentare o pojedinačnim doprinosima bloga na blogu, koji se nalazi na veb stranici kontrolora. Blog je javno dostupan portal zasnovan na vebu, preko kojeg jedna ili više osoba koje se nazivaju blogeri ili veb-blogeri mogu objavljivati članke ili zapisivati misli u takozvanim blog postovima. Blog postove obično mogu komentarisati treća lica.

Ako subjekt podataka ostavi komentar na blogu objavljenom na ovoj veb stranici, komentari subjekta podataka se takođe čuvaju i objavljuju, kao i informacije o datumu komentara i o korisnikovom (pseudonimu) koji je odabrao subjekt podataka. Pored toga, IP adresa koju je pružalac internet usluga (ISP) dodelio subjektu podataka takođe se evidentira. Ovo skladištenje IP adrese se odvija iz bezbednosnih razloga, i u slučaju da subjekt podataka krši prava trećih lica, ili postavlja nezakonit sadržaj kroz dati komentar. Čuvanje ovih podataka o ličnosti je, dakle, u sopstvenom interesu kontrolora podataka, tako da on može da bude oslobođen u slučaju kršenja. Ovi prikupljeni podaci o ličnosti neće biti prosleđeni trećim licima, osim ako takav prenos nije propisan zakonom ili služi u svrhu odbrane kontrolora podataka.

10. Rutinsko brisanje i blokiranje podataka o ličnosti

Kontrolor podataka obrađuje i čuva podatke o ličnosti subjekta podataka samo u periodu koji je neophodan za postizanje svrhe skladištenja, ili u meri u kojoj je to odobrilo evropski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima koji se primenjuju na kontrolora.

Ako svrha skladištenja nije primenljiva, ili ako istekne rok čuvanja koji je propisao evropski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, podaci o ličnosti se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.

11. Rights of the data subject

 • a) Prava subjekta podataka

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu/joj daje evropski zakonodavac da od kontrolora dobije potvrdu da li se podaci o ličnosti koji se odnose na njega ili nju obrađuju ili ne. Ako subjekt podataka želi da iskoristi ovo pravo na potvrdu, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog kod kontrolora.

 • b) Pravo pristupa

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu/joj daje evropski zakonodavac da od kontrolora dobije besplatne informacije o svojim podacima o ličnosti koji se čuvaju u bilo kom trenutku i kopiju ovih informacija. Štaviše, evropske direktive i propisi daju subjektu podataka pristup sledećim informacijama:

  • svrhe obrade;
  • kategorije predmetnih podataka o ličnosti;
  • primaoci ili kategorije primalaca kojima su podaci o ličnosti obelodanjeni ili će biti obelodanjeni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  • gde je moguće, predviđeni period tokom kog će se podaci o ličnosti čuvati, ili, ako to nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda;
  • postojanje prava da se od kontrolora zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, ili ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se tiču subjekta podataka, ili da se uloži prigovor na takvu obradu;
  • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom organu;
  • kada se podaci o ličnosti ne prikupljaju od subjekta podataka, bilo koje dostupne informacije o njihovom izvoru;
  • postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, iz člana 22(1) i (4) GDPR i, najmanje u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i o značaju i predviđenim posledicama takve obrade za subjekta podataka.

  Osim toga, subjekt podataka ima pravo da dobije informacije o tome da li se podaci o ličnosti prenose u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, subjekt podataka ima pravo da bude obavešten o odgovarajućim zaštitnim merama u vezi sa prenosom.

  Ako subjekt podataka želi da iskoristi ovo pravo na pristup, on ili ona mogu, u bilo koje vreme, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog kod kontrolora.

 • c) Pravo na ispravku

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu/joj daje evropski zakonodavac da od kontrolora bez nepotrebnog odlaganja dobije ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se odnose na njega ili nju. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo da dopuni nepotpune podatke o ličnosti, uključujući i davanje dopunske izjave.

  Ako subjekt podataka želi da iskoristi ovo pravo na ispravku, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog kod kontrolora.

 • d) Pravo na brisanje (Pravo na zaboravljanje)

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu/joj daje evropski zakonodavac da od kontrolora zatraži brisanje podataka o ličnosti koji se na njega odnose bez nepotrebnog odlaganja, a kontrolor ima obavezu da izbriše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja ako postoji jedan od sledećih razloga, sve dok obrada nije neophodna:

  • Podaci o ličnosti više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
  • Subjekt podataka povlači saglasnost na kojoj se obrada zasniva u skladu sa tačkom (a) člana 6(1) GDPR ili tačkom (a) člana 9(2) GDPR, a ne postoji drugi pravni osnov za obradu.
  • Subjekt podataka prigovara obradi u skladu sa članom 21(1) GDPR i ne postoje važniji legitimni razlozi za obradu, ili subjekt podataka prigovara obradi u skladu sa članom 21(2) GDPR.
  • Podaci o ličnosti su nezakonito obrađeni.
  • Podaci o ličnosti moraju biti izbrisani radi usaglašenosti sa zakonskom obavezom u pravu Unije ili države članice koja se odnosi na kontrolora.
  • Podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa ponudom usluga informacionog društva iz člana 8(1) GDPR.

  Ukoliko postoji jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi da zatraži brisanje podataka o ličnosti koje čuva OXYHELP INDUSTRY SRL, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog kod kontrolora. Zaposleni u OXYHELP INDUSTRY SRL bez odlaganja obezbeđuju da se zahtev za brisanje odmah ispuni.

  Kada je kontrolor objavio podatke o ličnosti i obavezan je u skladu sa članom 17(1) da izbriše podatke o ličnosti, kontrolor mora, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove sprovođenja, preduzeti razumne korake, uključujući tehničke mere, da obavesti druge kontrolore koji obrađuju podatke o ličnosti za koje je subjekt podataka zahtevao da takvi kontrolori izbrišu bilo kakve veze sa tim podacima o ličnosti ili kopiraju ili repliciraju te podatke o ličnosti, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposleni u OXYHELP INDUSTRY SRL će organizovati neophodne mere u pojedinačnim slučajevima.

 • e) Pravo na ograničenje obrade

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu/joj daje evropski zakonodavac da dobije od kontrolora ograničenje obrade kada važi nešto od sledećeg:

  • Subjekt podataka osporava tačnost podataka o ličnosti, na period koji omogućava kontroloru da proveri tačnost podataka o ličnosti.
  • Obrada je nezakonita i subjekt podataka se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe.
  • Kontroloru više nisu potrebni podaci o ličnosti za potrebe obrade, ali su oni potrebni subjektu podataka za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
  • Subjekt podataka je uložio prigovor na obradu u skladu sa članom 21(1) GDPR dok se ne proveri da li legitimni razlozi kontrolora imaju prednost nad onima na koje se podaci odnose.

  Ako je jedan od gore navedenih uslova ispunjen, a subjekt podataka želi da zatraži ograničenje obrade podataka o ličnosti koje čuva OXYHELP INDUSTRY SRL, on ili ona mogu u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog kod kontrolora. Zaposleni u OXYHELP INDUSTRY SRL će organizovati ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prenosivost podataka

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu/joj daje evropski zakonodavac da dobije podatke o ličnosti koji se odnose na njega ili nju, a koji su dostavljeni kontroloru, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. On ili ona ima pravo da te podatke prenese drugom kontroloru bez smetnji od strane kontrolora kome su podaci o ličnosti dostavljeni, sve dok se obrada zasniva na pristanku u skladu sa tačkom (a) člana 6(1) GDPR ili tačka (a) člana 9(2) GDPR, ili na ugovoru u skladu sa tačkom (b) člana 6(1) GDPR, a obrada se vrši automatizovanim sredstvima, sve dok obrada nije neophodna za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja koja su data kontroloru.

  Štaviše, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 20(1) GDPR, subjekt podataka ima pravo da se podaci o ličnosti prenesu direktno sa jednog kontrolora na drugog, kada je to tehnički izvodljivo i kada to nema štetan uticaj na prava i slobode drugih.

  Da bi ostvario pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u OXYHELP INDUSTRY SRL.

 • g) Pravo na prigovor

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu/joj daje evropski zakonodavac da u bilo kom trenutku uloži prigovor, na osnovu njegove ili njene posebne situacije, na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega ili nju, a koja se zasniva na tački (e) ili (f) člana 6(1) GDPR. Ovo se odnosi i na profilisanje na osnovu ovih odredbi.
  OXYHELP INDUSTRY SRL više ne sme obrađivati podatke o ličnosti u slučaju prigovora, osim ako se ne izlože ubedljivi legitimni razlozi za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama subjekta podataka, ili za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu pravnih potraživanja.
  Ako OXYHELP INDUSTRY SRL obrađuje podatke o ličnosti u svrhe direktnog marketinga, subjekt podataka ima pravo da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega ili nju za takav marketing. Ovo se odnosi na profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom. Ako subjekt podataka uloži prigovor OXYHELP INDUSTRY SRL na obradu u svrhe direktnog marketinga, OXYHELP INDUSTRY SRL više neće obrađivati podatke o ličnosti u ove svrhe.
  Pored toga, subjekat podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njenu posebnu situaciju, da uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega ili nju od strane OXYHELP INDUSTRY SRL u naučne ili istorijske istraživačke svrhe, ili u statističke svrhe u skladu sa čl. 89(1) GDPR, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka koji se sprovodi iz razloga javnog interesa.
  Da bi iskoristio pravo na prigovor, subjekt podataka može kontaktirati bilo kog zaposlenog u OXYHELP INDUSTRY SRL. Pored toga, subjekt podataka je slobodan da u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EC, koristi svoje pravo na prigovor automatizovanim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 • h) Automatsko individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu/joj daje evropski zakonodavac da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne efekte u vezi sa njim ili njom ili na sličan način značajno utiče na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije odobrena zakonom Unije ili države članice koji se odnosi na kontrolora i koji takođe propisuje odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, ili (3) nije zasnovana na izričitoj saglasnosti subjekta podataka.

  Ako je odluka (1) neophodna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka, ili (2) se zasniva na izričitoj saglasnosti subjekta podataka, OXYHELP INDUSTRY SRL preduzima odgovarajuće mere da zaštiti prava i slobode i legitimne interese subjekta podataka, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane kontrolora, izražavanje njegovog ili njenog gledišta i osporavanje odluke.

  Ako subjekt podataka želi da iskoristi prava u vezi sa automatizovanim individualnim donošenjem odluka, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog u OXYHELP INDUSTRY SRL.

 • i) Pravo na povlačenje saglasnosti za zaštitu podataka

  Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu daje evropski zakonodavac da u bilo kom trenutku povuče svoju saglasnost za obradu njegovih ili njenih podataka o ličnosti.

  Ako subjekt podataka želi da iskoristi pravo na povlačenje saglasnosti, on ili ona mogu, u bilo kom trenutku, da kontaktiraju bilo kog zaposlenog u OXYHELP INDUSTRY SRL.

12. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Facebook-a

Na ovoj veb stranici, kontrolor ima integrisane komponente preduzeća Fejsbuk. Fejsbuk je društvena mreža.
Društvena mreža je mesto za društvene sastanke na internetu, onlajn zajednica, koja obično omogućava korisnicima da međusobno komuniciraju i imaju interakciju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internet zajednici da pruži lične ili poslovne informacije. Fejsbuk omogućava korisnicima društvenih mreža da uključe kreiranje privatnih profila, otpremanje fotografija i umrežavanje putem zahteva za prijateljstvo.
Operativna kompanija Fejsbuka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi van Sjedinjenih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.
Svakim pozivanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrisana Fejsbuk komponenta (Fejsbuk dodaci), veb pretraživaču na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka se automatski nalaže da preuzme prikaz odgovarajuće Fejsbuk komponente sa Fejsbuka preko Fejsbuk komponente. Pregledu svih Fejsbuk dodataka može se pristupiti preko https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tokom ove tehničke procedure, Fejsbuk je obavešten o tome koju je konkretnu podstranicu naše veb stranice posetio subjekt podataka.
Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Fejsbuk, Fejsbuk detektuje sa svakim pozivom na našu veb stranicu od strane subjekta podataka—i tokom čitavog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju konkretno podstranicu naše interneta stranice je posetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju preko Fejsbuk komponente i povezuju sa odgovarajućim Fejsbuk nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedno od Fejsbuk dugmića integrisanih u našu veb stranicu, npr. dugme „Sviđa mi se“ ili ako subjekt podataka pošalje komentar, onda Fejsbuk povezuje ove informacije sa ličnim Fejsbuk korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva podatke o ličnosti.
Fejsbuk uvek prima, preko Fejsbuk komponente, informacije o poseti našoj veb stranici od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Fejsbuk tokom vremena poziva na našu veb lokaciju. Ovo se dešava bez obzira na to da li subjekt podataka klikne na Fejsbuk komponentu ili ne. Ako takav prenos informacija na Fejsbuk nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to mogu sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Fejsbuk naloga pre nego što se izvrši poziv na našu veb stranicu.
Smernica za zaštitu podataka koju je objavio Fejsbuk, a koja je dostupna na https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju podataka o ličnosti od strane Fejsbuka. Pored toga, tamo je objašnjeno koje opcije podešavanja Fejsbuk nudi za zaštitu privatnosti subjekta podataka. Pored toga, dostupne su različite opcije konfiguracije koje omogućavaju eliminaciju prenosa podataka na Fejsbuk. Ove aplikacije može koristiti subjekt podataka da eliminiše prenos podataka na Fejsbuk.

13. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Google AdSense

Na ovoj veb stranici, kontrolor je integrisao Google AdSense. Google AdSense je onlajn usluga koja omogućava postavljanje reklama na stranice trećih lica. Google AdSense se zasniva na algoritmu koji bira oglase prikazane na stranicama trećih lica kako bi se podudarali sa sadržajem odgovarajuće stranice trećeg lica. Google AdSense omogućava ciljanje korisnika interneta na osnovu interesovanja, koje se sprovodi putem generisanja pojedinačnih korisničkih profila.
Operativna kompanija Google AdSense komponente je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.
Svrha Google AdSense komponente je integracija reklama na našoj veb stranici. Google AdSense postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija subjekta podataka. Definicija kolačića je objašnjena iznad. Sa podešavanjem kolačića, kompaniji Alphabet Inc. se omogućava da analizira korišćenje naše veb stranice. Sa Svakim pozivanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrisana Google AdSense komponenta, internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka će automatski dostaviti podatke putem Google AdSense komponente u svrhu oglašavanja na mreži i izmirenja provizija prema Alphabet Inc. Tokom ove tehničke procedure, preduzeće Alphabet Inc. stiče saznanja o podacima o ličnosti, kao što je IP adresa subjekta podataka, koja služi Alphabet Inc., između ostalog, da bi razumeli poreklo posetilaca i klikova i potom kreirali izmirenja provizija.
Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, sprečiti postavljanje kolačića preko naše veb stranice u bilo kom trenutku odgovarajućim podešavanjem korišćenog veb pretraživača i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečilo Alphabet Inc. da postavi kolačić na sistem informacionih tehnologija subjekta podataka. Pored toga, kolačići koje Alphabet Inc. već koristi mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku preko veb pretraživača ili drugih softverskih programa.
Štaviše, Google AdSense takođe koristi takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika koja je ugrađena u veb stranice kako bi se omogućilo snimanje datoteke evidencije i analiza datoteke evidencije putem koje se može izvršiti statistička analiza. Na osnovu ugrađenih piksela za praćenje, Alphabet Inc. je u mogućnosti da utvrdi da li je i kada subjekat podataka otvorio veb stranicu i na koje veze je kliknuo subjekt podataka. Pikseli za praćenje služe, između ostalog, za analizu protoka posetilaca na veb stranici.
Preko Google AdSense, podaci o ličnosti i informacije—koji takođe uključuju IP adresu, a neophodni su za prikupljanje i obračun prikazanih reklama—prenose se kompaniji Alphabet Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi podaci o ličnosti će se čuvati i obrađivati u Sjedinjenim Američkim Državama. Alphabet Inc. može obelodaniti prikupljene podatke o ličnosti putem ove tehničke procedure trećim licima.
Google AdSense je dalje objašnjen na sledećoj vezi https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Google Analytics (sa funkcijom anonimizacije)

Na ovoj veb stranici, kontrolor je integrisao komponentu Google Analytics (sa funkcijom anonimizatora). Google Analytics je usluga veb analitike. Veb analitika je prikupljanje, prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posetilaca veb stranica. Usluga veb analize prikuplja, između ostalog, podatke o veb stranici sa koje je osoba došla (tzv. referer), koje su podstranice posećene, ili koliko često i u kom trajanju je podstranica posećena. Veb analitika se uglavnom koristi za optimizaciju veb stranice i za sprovođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.
Operater komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.
Za veb analitiku preko Google Analytics kontrolor koristi aplikaciju „_gat. _anonymizeIp”. Pomoću ove aplikacije Google skraćuje IP adresu internet veze subjekta podataka i vrši anonimizaciju prilikom pristupa našim veb stranicama iz države članice Evropske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.
Svrha komponente Google Analytics je da analizira saobraćaj na našoj veb stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procenu korišćenja naše veb stranice i za pružanje onlajn izveštaja, koji pokazuju aktivnosti na našim veb stranicama, i za pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem naše internet stranice za nas.
Google Analytics postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija subjekta podataka. Definicija kolačića je objašnjena iznad. Sa podešavanjem kolačića, Google-u je omogućeno da analizira korišćenje naše veb stranice. Svakim pozivanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrisana komponenta Google Analytics, internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka će automatski dostaviti podatke putem komponente Google Analytics u svrhu onlajn oglašavanja i izmirenja provizija prema Google-u. Tokom ove tehničke procedure, preduzeće Google stiče saznanja o podacima o ličnosti, kao što je IP adresa subjekta podataka, koji služi Google-u, između ostalog, da razume poreklo posetilaca i klikova, a zatim kreira izmirenja provizija.
Kolačić se koristi za čuvanje podataka o ličnosti, kao što su vreme pristupa, lokacija sa koje je pristup napravljen i učestalost poseta našoj veb stranici od strane subjekta podataka. Sa svakom posetom našoj internet stranici, takvi podaci o ličnosti, uključujući IP adresu pristupa internetu koju koristi subjekt podataka, biće preneti Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove podatke o ličnosti Google čuva u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslediti ove podatke o ličnosti prikupljene kroz tehničku proceduru trećim licima.
Subjekat podataka može, kao što je gore navedeno, sprečiti postavljanje kolačića preko naše veb stranice u bilo kom trenutku odgovarajućim podešavanjem korišćenog veb pretraživača i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečilo Google Analytics da postavi kolačić na sistem informacionih tehnologija subjekta podataka. Pored toga, kolačići koje već koristi Google Analytics mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku putem veb pretraživača ili drugih softverskih programa.
Pored toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generiše Google Analytics, a koji se odnose na korišćenje ove veb stranice, kao i na obradu ovih podataka od strane Google-a i priliku da onemogući bilo kakvu takvu obradu. U tu svrhu, subjekt podataka mora da preuzme dodatak za pretraživač na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i da isti instalira. Ovaj dodatak za petraživač govori Google Analytics preko JavaScript da se bilo kakvi podaci i informacije o posetama internet stranica ne smeju preneti u Google Analytics. Instalacija dodataka za pretraživač smatra se prigovorom od strane Google-a. Ako se sistem informacionih tehnologija subjekta podataka kasnije izbriše, formatira ili ponovo instalira, onda subjekt podataka mora ponovo da instalira dodatke pretraživača da bi se onemogućila Google Analytics. Ako se dodatak za pretraživač deinstalira od strane subjekta podataka ili bilo koje druge osobe koja se može pripisati njihovoj sferi nadležnosti, ili se onemogući, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili reaktivaciju dodataka pretraživača.
Dodatne informacije i primenljive odredbe o zaštiti podataka Google-a mogu se preuzeti na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i na adresi http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je detaljnije objašnjena na sledećem linku https://www.google.com/analytics/.

15. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Google Remarketing

Na ovoj veb stranici, kontrolor je integrisao usluge Google Remarketing. Google Remarketing je karakteristika Google AdWords-a, koja omogućava nekom preduzeću da prikazuje oglašavanje korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internet stranici tog preduzeća. Integracija Google Remarketing stoga omogućava preduzeću da kreira oglašavanje zasnovano na korisnicima i na taj način prikazuje relevantne reklame zainteresovanim korisnicima interneta.
Operativna kompanija usluga Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.
Svrha Google Remarketing je umetanje reklama koje su relevantne za interesovanja. Google Remarketing nam omogućava da prikazujemo oglase na Google mreži ili na drugim veb stranicama, koji su zasnovani na individualnim potrebama i usklađeni sa interesovanjima korisnika interneta.
Google Remarketing postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija subjekta podataka. Definicija kolačića je objašnjena iznad. Sa podešavanjem kolačića, Google omogućava prepoznavanje posetioca naše veb stranice ako pozove uzastopne veb stranice koje su takođe članice Google reklamne mreže. Sa svakim pozivom na internet lokaciju na kojoj je usluga integrisana od strane Google Remarketing-a, veb pretraživač subjekta podataka se automatski identifikuje sa Google-om. Tokom ove tehničke procedure, Google prima podatke o ličnosti, kao što su IP adresa ili ponašanje korisnika prilikom surfovanja, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje reklama koje su relevantne prema interesovanjima.
Kolačić se koristi za čuvanje podataka o ličnosti, npr. internet stranice koje posećuje subjekt podataka. Svaki put kada posetimo naše internet stranice, podaci o ličnosti, uključujući IP adresu pristupa internetu koju koristi subjekt podataka, se prenose Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove podatke o ličnosti Google čuva u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslediti ove podatke o ličnosti prikupljene kroz tehničku proceduru trećim licima.
Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, sprečiti postavljanje kolačića preko naše veb stranice u bilo kom trenutku odgovarajućim podešavanjem korišćenog veb pretraživača i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečilo Google da postavi kolačić na sistem informacionih tehnologija subjekta podataka. Pored toga, kolačići koje već koristi Google mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku putem veb pretraživača ili drugih softverskih programa.
Pored toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglašavanje zasnovano na interesovanjima od strane Google-a. U tu svrhu, subjekt podataka mora da pozove vezu www.google.de/settings/ads i izvrši željena podešavanja na svakom internet pretraživaču koji koristi subjekat podataka.
Dodatne informacije i stvarne odredbe o zaštiti podataka Google-a mogu se preuzeti na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. . Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Google-AdWords

Na ovoj veb stranici, kontrolor je integrisao Google AdWords. Google AdWords je usluga za internet oglašavanje koja omogućava oglašivaču da postavlja oglase u rezultate Google pretraživača i Google reklamnu mrežu. Google AdWords omogućava oglašivaču da unapred definiše određene ključne reči uz pomoć kojih se oglas u Google-ovim rezultatima pretrage prikazuje tek onda kada korisnik koristi pretraživač da bi došao do rezultata pretrage koji se odnosi na ključnu reč. U Google Advertising Network, oglasi se distribuiraju na relevantnim veb stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definisane ključne reči.
Operativna kompanija Google AdWords-a je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.
Svrha Google AdWords je promovisanje naše veb stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na veb stranicama trećih lica i u rezultatima Google pretraživača i umetanjem reklama trećih lica na našu veb stranicu.
Ako subjekt podataka dođe do naše veb stranice preko Google oglasa, kolačić za konverziju se pohranjuje u sistem informacionih tehnologija subjekta podataka preko Google-a. Definicija kolačića je objašnjena iznad. Kolačić za konverziju gubi svoju validnost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju se koristi za proveru da li su određene podstranice, na primer, korpa za kupovinu iz sistema onlajn prodavnice, pozvane na našoj veb stranici. Putem kolačića konverzije, i Google i kontrolor mogu da razumeju da li je osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj veb stranici ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.
Podatke i informacije prikupljene korišćenjem kolačića za konverziju Google koristi za kreiranje statistike poseta za našu veb stranicu. Ova statistika poseta se koristi da bi se odredio ukupan broj korisnika kojima su AdWords oglasi prikazani da bi se utvrdila uspešnost ili neizvršenje svakog AdWords oglasa i da bismo optimizovali naše AdWords oglase u budućnosti. Ni naša kompanija ni drugi Google AdWords oglašivači ne dobijaju informacije od Google-a koje bi mogle da identifikuju subjekta podataka.
Kolačić za konverziju čuva podatke o ličnosti, npr. internet stranice koje posećuje subjekt podataka. Svaki put kada posetimo naše internet stranice, podaci o ličnosti, uključujući IP adresu pristupa internetu koju koristi subjekt podataka, se prenose Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove podatke o ličnosti Google čuva u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslediti ove podatke o ličnosti prikupljene kroz tehničku proceduru trećim licima.
Subjekt podataka može u bilo kom trenutku da spreči postavljanje kolačića od strane naše veb stranice, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korišćenog internet pretraživača i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva postavka korišćenog internet pretraživača takođe bi sprečila Google da postavi kolačić za konverziju u sistem informacionih tehnologija subjekta podataka. Pored toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može biti obrisan u bilo kom trenutku preko internet pretraživača ili drugih softverskih programa.
Subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglašavanje zasnovano na interesovanjima Google-a. Prema tome, subjekt podataka mora da pristupi iz svakog od pretraživača koji koristi linku www.google.de/settings/ads i postavi željena podešavanja.
Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Google-a mogu se preuzeti na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Instagrama

Na ovoj veb stranici kontroler ima integrisane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalifikovati kao audiovizuelna platforma, koja omogućava korisnicima da dele fotografije i video zapise, kao i da dele takve podatke na drugim društvenim mrežama.
Operativna kompanija usluga koje nudi Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.
Svakim pozivanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana instagram komponenta (Insta dugme), automatski se traži od internet pretraživač na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka da preuzme prikaz odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tokom ove tehničke procedure, Instagram saznaje koju konkretnu podstranicu naše veb stranice je posetio subjekt podataka.
Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Instagram, Instagram detektuje sa svakim pozivom na našu veb stranicu od strane subjekta podataka—i tokom celog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju konkretnu podstranicu naše internet stranice je posetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju preko Instagram komponente i povezane su sa odgovarajućim Instagram nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedno od Instagram dugmića integrisanih na našoj veb stranici, Instagram uparuje ove informacije sa ličnim Instagram korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva podatke o ličnosti.
Instagram dobija informacije putem Instagram komponente da je subjekt podataka posetio našu veb stranicu pod uslovom da je subjekt podataka prijavljen na Instagram u vreme poziva na našu veb stranicu. Ovo se dešava bez obzira na to da li osoba klikne na dugme Instagram ili ne. Ako takav prenos informacija na Instagram nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to mogu sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Instagram naloga pre upućivanja poziva na našu veb stranicu.
Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka na Instagramu mogu se preuzeti na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju LinkedIn-a

Kontrolor ima integrisane komponente LinkedIn Corporation na ovoj veb stranici. LinkedIn je društvena mreža zasnovana na vebu koja omogućava korisnicima sa postojećim poslovnim kontaktima da se povežu i ostvare nove poslovne kontakte. Preko 400 miliona registrovanih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Tako je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposećenijih stranica na svetu.
Operativna kompanija LinkedIn-a je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE. Za pitanja privatnosti izvan SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA odgovoran je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.
Svakim pozivanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana LinkedIn komponenta (LinkedIn dodatak), od internet pretraživača na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka se automatski traži da preuzme prikaz odgovarajuće LinkedIn komponente LinkedIn-a. Detaljnijim informacijama o LinkedIn dodatku možete pristupiti na https://developer.linkedin.com/plugins. Tokom ove tehničke procedure, LinkedIn stiče saznanja o tome koju konkretnu podstranicu naše veb stranice je posetio subjekt podataka.
Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na LinkedIn, LinkedIn detektuje sa svakim pozivom na našu veb lokaciju od strane subjekta podataka—i tokom celog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici—koju konkretnu podstranicu našeg Interneta stranicu je posetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju preko LinkedIn komponente i povezuju sa odgovarajućim LinkedIn nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedno od LinkedIn dugmića integrisanih na našoj veb stranici, LinkedIn dodeljuje ove informacije ličnom LinkedIn korisničkom nalogu subjekta podataka i čuva podatke o ličnosti.
LinkedIn dobija informacije preko LinkedIn komponente da je subjekt podataka posetio našu veb stranicu, pod uslovom da je subjekt podataka prijavljen na LinkedIn u vreme poziva na našu veb lokaciju. Ovo se dešava bez obzira na to da li osoba klikne na dugme LinkedIn ili ne. Ako takav prenos informacija na LinkedIn nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to mogu sprečiti tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn naloga pre upućivanja poziva na našu veb stranicu.
LinkedIn pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls pruža mogućnost da se odjavite sa imejl poruka, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja podešavanjima oglasa. LinkedIn takođe koristi filijale kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Podešavanje takvih kolačića može biti odbijeno pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Važeća politika privatnosti za LinkedIn dostupna je na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn politika kolačića dostupna je na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Tvitera

Na ovoj veb stranici, kontrolor ima integrisane komponente Tvitera. Tviter je višejezična, javno dostupna usluga mikroblogovanja na kojoj korisnici mogu da objavljuju i šire takozvane „tvitove“, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 karaktera. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Tvitter. Tvitovi se takođe prikazuju takozvanim pratiocima dotičnog korisnika. Pratioci su drugi korisnici Tvitera koji prate tvitove korisnika. Štaviše, Tviter vam omogućava da se obratite širokoj publici putem heštegova, linkova ili retvitova.
Operativna kompanija Tvitera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.
Svakim pozivanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana Tviter komponenta (Tvitter dugme), od internet pretraživača na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka se automatski traži da preuzme prikaz odgovarajuće Tviter komponente Tvitera. Dodatne informacije o Tviter dugmićima dostupne su na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tokom ove tehničke procedure, Tviter stiče saznanja o tome koju konkretnu podstranicu naše veb stranice je posetio subjekt podataka. Svrha integracije Tviter komponente je retransmisija sadržaja ove veb stranice kako bi se omogućilo našim korisnicima da ovu veb stranicu uvedu u digitalni svet i povećaju broj naših posetilaca.
Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Tviteru, Tviter otkriva pri svakom pozivu na našu veb stranicu od strane subjekta podataka i tokom čitavog trajanja njihovog boravka na našoj internet stranici koju je konkretnu podstranicu naše internet stranice posetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju preko Tviter komponente i povezuju sa odgovarajućim Tviter nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedno od Tviter dugmića integrisanih na našoj veb stranici, Tviter dodeljuje ove informacije ličnom Tviter korisničkom nalogu subjekta podataka i čuva podatke o ličnosti.
Tviter dobija informacije putem Tviter komponente da je subjekt podataka posetio našu veb stranicu, pod uslovom da je subjekt podataka prijavljen na Tviteru u vreme poziva na našu veb stranicu. Ovo se dešava bez obzira na to da li osoba klikne na Tviter komponentu ili ne. Ako takav prenos informacija na Tviter nije poželjan za subjekta podataka, on ili ona to mogu sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Tviter naloga pre nego što se uputi poziv na našu veb stranicu.
Primenljivim odredbama o zaštiti podataka Tvitera može se pristupiti na https://twitter.com/privacy?lang=en.

20. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju YouTube

Na ovoj veb stranici, kontrolor ima integrisane komponente YouTube. YouTube je internet video portal koji omogućava izdavačima video zapisa da besplatno postavljaju video klipove i druge korisnike, koji takođe omogućava besplatno gledanje, pregled i komentarisanje istih. YouTube vam omogućava da objavljujete sve vrste video zapisa, tako da možete pristupiti i celim filmovima i TV emisijama, kao i muzičkim spotovima, trejlerima i video zapisima koje su korisnici napravili preko internet portala.
Operativna kompanija YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE. YouTube, LLC je podružnica kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain Viee, CA 94043-1351, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE.
Sa Svakim pozivanjem jedne od pojedinačnih stranica ove internet stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrisana YouTube komponenta (YouTube video), od internet pretraživača na sistemu informacionih tehnologija subjekta podataka automatski se traži da preuzeme prikaz odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTube možete dobiti na https://www.YouTube.com/it/about/en/. Tokom ove tehničke procedure, YouTube i Google stiču saznanja o tome koju konkretnu podstranicu naše veb stranice je posetio subjekt podataka.
Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube, YouTube prepoznaje sa svakim pozivom na podstranicu koja sadrži YouTube video koju konkretnu podstranicu naše internet stranice je posetio subjekt podataka. Ove informacije prikupljaju YouTube i Google i dodeljuju se odgovarajućem YouTube nalogu subjekta podataka.
YouTube i Google će dobiti informacije preko YouTube komponente da je subjekt podataka posetio našu veb stranicu, ako je subjekt podataka u trenutku poziva na našu veb lokaciju prijavljen na YouTube; ovo se dešava bez obzira na to da li osoba klikne na YouTube video ili ne. Ako takav prenos ovih informacija na YouTube i Google nije poželjan za subjekta podataka, dostava može biti sprečena ako se subjekt podataka odjavi sa sopstvenog YouTube naloga pre nego što se se izvrši poziv na našu veb stranicu.
Odredbe o zaštiti podataka YouTube, dostupne na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju podataka o ličnosti od strane YouTube i Google.

21. Pravni osnov za obradu

Član 6(1) tačka a GDPR služi kao pravni osnov za operacije obrade za koje dobijamo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada podataka o ličnosti neophodna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka strana, kao što je slučaj, na primer, kada su operacije obrade neophodne za isporuku robe ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada se zasniva na članu 6(1) tačka b GDPR. Isto važi i za one operacije obrade koje su neophodne za sprovođenje predugovornih mera, na primer u slučaju upita u vezi sa našim proizvodima ili uslugama. Ako naša kompanija podleže zakonskoj obavezi prema kojoj se obrada podataka o ličnosti zahteva, kao što je za ispunjenje poreskih obaveza, obrada se zasniva na članu 6(1) tačka c GDPR.
U retkim slučajevima, obrada podataka o ličnosti može biti neophodna da bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka ili drugog fizičkog lica. To bi bio slučaj, na primer, ako je posetilac povređen u našoj kompaniji i njegovo ime, godine, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije bi morali da budu prosleđeni lekaru, bolnici ili drugom trećem licu. Tada bi obrada bila zasnovana na članu 6(1) tačka d GDPR.
Konačno, radnje obrade mogu se zasnivati na članu 6(1) tačka f GDPR. Ovaj pravni osnov se koristi za radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa naše kompanije ili trećeg lica, osim kada su ti interesi nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta podataka koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. Takvi postupci obrade su posebno dozvoljeni jer ih je konkretno pomenuo evropski zakonodavac. Evropski zakonodavac je smatrao da bi se legitimni interes mogao pretpostaviti ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Resital 47 rečenica 2 GDPR).

22. Legitimni interesi kojima teži kontrolor ili treće lice

Kada se obrada podataka o ličnosti zasniva na članu 6(1) tačka f GDPR, naš legitimni interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i akcionara.

23. Period tokom koga će se čuvati podaci o ličnosti

Kriterijum koji se koristi za određivanje perioda čuvanja podataka o ličnosti je odgovarajući zakonski rok za čuvanje. Nakon isteka tog roka, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu neophodni za ispunjenje ugovora ili sklapanje ugovora.

24. Davanje podataka o ličnosti kao zakonski ili ugovorni zahtev; Uslov neophodan za sklapanje ugovora; Obaveza subjekta podataka da dostavi podatke o ličnosti; moguće posledice nedostavljanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je davanje podataka o ličnosti delimično obavezno po zakonu (npr. poreski propisi) ili može takođe proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornom partneru).
Ponekad može biti potrebno za zaključivanje ugovora da nam subjekt podataka dostavi podatke o ličnosti, koje mi naknadno moramo obraditi. Subjekt podataka je, na primer, dužan da nam dostavi podatke o ličnosti kada naša kompanija potpiše ugovor sa njim ili njom. Nedostavljanje podataka o ličnosti bi za posledicu imalo da se ugovor sa subjektom podataka ne bi mogao zaključiti.
Pre nego što subjekt podataka dostavi podatke o ličnosti, subjekt podataka mora kontaktirati bilo kog zaposlenog. Zaposleni pojašnjava subjektu podataka da li je dostavljanje podataka o ličnosti propisano zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, da li postoji obaveza dostavljanja podataka o ličnosti i posledice nedostavljanja podataka o ličnosti.

25. Postojanje automatizovanog odlučivanja

Kao odgovorna kompanija, ne koristimo automatsko donošenje odluka niti profilisanje.

Ova Politika privatnosti je generisana pomoću Generatora politike privatnosti Nemačkog udruženja za zaštitu podataka German Association for Data Protection koji je razvijen u saradnji sa Pravnicima za privatnost iz WILDE BEUGER SOLMECKE, Kelna.